Quotes

Se n’ha parlat molt aquests dies de quotes. De quotes de gènere, s’entén, perquè d’altres tipus de quotes a casa nostra les tenim més que assumides i no passa res. Tots tenim clar que hi ha desigualtats, tots diem que cal canviar, però hi ha molta gent –moltes dones– que pensa que els canvis vindran… Read More Quotes